ഫലം പകർത്തി

ആക്‌സിലറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റർ

ചലിക്കുന്ന ഒബ്‌ജക്റ്റിന്റെ ത്വരണം, വേഗത, സമയം, ദൂരം എന്നിവ കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ടൂൾ.

ത്വരണം
0.00 m/s²
ത്വരണം
0.00 m/s²
ദൂരം
0.00 m
ദൂരം
0.00 m
പ്രാരംഭ വേഗത
0.00 m/s
പ്രാരംഭ വേഗത
0.00 m/s
അന്തിമ വേഗത
0.00 m/s
അവസാന വേഗത
0.00 m/s

എന്താണ് ത്വരണം?

ഒരു വസ്തുവിന്റെ വേഗത കാലക്രമേണ മാറുന്ന നിരക്കാണ് ത്വരണം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വസ്തുവിന്റെ വേഗത എത്ര വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര വേഗത്തിൽ ദിശ മാറുന്നു.

ആക്സിലറേഷൻ എന്നത് വെക്റ്റർ അളവാണ്, അതിനർത്ഥം അതിന് കാന്തിമാനവും (ത്വരണത്തിന്റെ അളവ്) ദിശയും (വേഗതയിലെ മാറ്റത്തിന്റെ ദിശ) ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആക്സിലറേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ മീറ്ററാണ് (m/s²).

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാർ തുടക്കത്തിൽ സെക്കൻഡിൽ 30 മീറ്ററിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും 5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അതിന്റെ വേഗത സെക്കൻഡിൽ 40 മീറ്ററായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന്റെ ത്വരണം ഇതായിരിക്കും:

ആക്സിലറേഷൻ = (അവസാന വേഗത - പ്രാരംഭ വേഗത ) / സമയം
ആക്സിലറേഷൻ = (40 m/s - 30 m/s) / 5 s
ആക്സിലറേഷൻ = 2 m/s²

ഇതിനർത്ഥം ഈ സമയത്ത് കാറിന്റെ വേഗത ഓരോ സെക്കൻഡിലും 2 മീറ്റർ വീതം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ്. 5-സെക്കൻഡ് ഇടവേള.