ਨਤੀਜਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

%
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਮਤ
0.00
ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ
0.00

ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?

ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਕਸ ਕੀਮਤ $100 ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 7% ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਮਤ $107 ($100 + $7) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਹਨ ਜੋ 10% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ।

ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।