ഫലം പകർത്തി

കോയിൻ ഫ്ലിപ്പ് പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു നാണയം ഫ്ലിപ്പുചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫലം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ടൂൾ.

പ്രോബബിലിറ്റി
0.00 %

എന്താണ് നാണയം ഫ്ലിപ്പിംഗ്?

തലയോ വാലുകളോ പോലുള്ള രണ്ട് സാധ്യമായ ഫലങ്ങൾക്കിടയിൽ ബൈനറി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലളിതമായ റാൻഡമൈസേഷൻ സാങ്കേതികതയാണ് കോയിൻ ഫ്ലിപ്പിംഗ്. ഒരു നാണയം മറിച്ചിടുന്നതും നാണയത്തിന്റെ ഏത് വശമാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സാധ്യമായ രണ്ട് ഫലങ്ങൾ സാധാരണയായി നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു, അതായത് ഒരു വശത്തേക്ക് തലയും മറുവശത്ത് വാലുകളും.

ഗെയിമുകൾ, സ്‌പോർട്‌സ്, തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോയിൻ ഫ്ലിപ്പിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് പലപ്പോഴും ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിനോ ന്യായമായും പക്ഷപാതരഹിതമായും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം ഫലം യാദൃശ്ചികമായി മാത്രം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു നാണയം ഫ്ലിപ്പുചെയ്യുമ്പോൾ, സാധ്യമായ രണ്ട് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ട്: തലകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാലുകൾ. അതിനാൽ, ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ഫ്ലിപ്പിന്, രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഒരു നാണയം ഒന്നിലധികം തവണ ഫ്ലിപ്പുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സാധ്യമായ ഫലങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു നാണയം രണ്ടുതവണ ഫ്ലിപ്പുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സാധ്യമായ നാല് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ട്: തലകൾ, തലകൾ-വാലുകൾ, വാലുകൾ-തലകൾ, വാലുകൾ-വാലുകൾ. നിങ്ങൾ ഒരു നാണയം മൂന്ന് തവണ ഫ്ലിപ്പുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എട്ട് സാധ്യമായ ഫലങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ.

പൊതുവെ, നിങ്ങൾ ഒരു നാണയം n തവണ മറിച്ചാൽ, സാധ്യമായ ഫലങ്ങളുടെ എണ്ണം 2^n ആണ്.