ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಧನ. ಒಂದು ಅಂಶವು ಶೇಷವನ್ನು ಬಿಡದೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು
-

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

  1. ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
  2. ಎರಡೂ (ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ) ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
  3. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.
  4. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಹಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.