ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬಲ ತ್ರಿಕೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಧನವು ಲಂಬ ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

abc
c
0.00
ಪ್ರದೇಶ
0.00
ಪರಿಧಿ
0.00

ಬಲ ತ್ರಿಕೋನ ಎಂದರೇನು?

ಬಲ ತ್ರಿಕೋನವು ತ್ರಿಕೋನವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಕೋನವು 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು (ಲಂಬ ಕೋನ) ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಂಬ ಕೋನದ ಎದುರು ಬದಿಯನ್ನು ಹೈಪೊಟೆನ್ಯೂಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಎರಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಲ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ, ಬಲ ತ್ರಿಕೋನದ ಬದಿಗಳ ಅನುಪಾತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು (ಸೈನ್, ಕೊಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಚಲನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಲ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದರೇನು?

ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ಪ್ರಮೇಯವು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನದ ಬದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಪೊಟೆನ್ಯೂಸ್‌ನ ಉದ್ದದ ಚೌಕವು (ಬಲ ಕೋನದ ಎದುರು ಭಾಗ) ಇತರ ಎರಡು ಬದಿಗಳ (ಕಾಲುಗಳು) ಉದ್ದದ ಚೌಕಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಗಣಿತದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು:

a² + b² = c²

ಇಲ್ಲಿ "a" ಮತ್ತು "b" ಬಲ ತ್ರಿಕೋನದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "c" ಎಂಬುದು ಹೈಪೊಟೆನ್ಯೂಸ್‌ನ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಗಣಿತಜ್ಞ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಪೈಥಾಗರಸ್‌ಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಜ್ಯಾಮಿತಿ, ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.