Resultat copiat

Calculadora de triangle rectangle

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular les diferents propietats d'un triangle rectangle.

abc
c
0,00
Àrea
0,00
Perímetre
0,00

Què és el triangle rectangle?

Un triangle rectangle és un triangle que té un dels seus angles de 90 graus (un angle recte). El costat oposat a l'angle recte s'anomena hipotenusa, i els altres dos costats s'anomenen catets.

Els triangles rectangles s'utilitzen en moltes àrees de les matemàtiques, la ciència i l'enginyeria. Per exemple, en geometria, les funcions trigonomètriques (com ara sinus, cosinus i tangent) es defineixen a partir de les proporcions dels costats d'un triangle rectangle. En física, els triangles rectangles s'utilitzen per calcular forces i velocitats en problemes de moviment bidimensional.

Què és el teorema de Pitàgores?

El teorema de Pitàgores és un teorema fonamental en matemàtiques que descriu la relació entre els costats d'un triangle rectangle. Afirma que el quadrat de la longitud de la hipotenusa (el costat oposat a l'angle recte) és igual a la suma dels quadrats de les longituds dels altres dos costats (els catets).

En termes matemàtics, el teorema de Pitàgores es pot expressar com:

a² + b² = c²

on "a" i "b" són les longituds dels dos catets del triangle rectangle, i "c" és la longitud de la hipotenusa.

Aquest teorema rep el nom de l'antic matemàtic grec Pitàgores, a qui se li atribueix el descobriment, tot i que els babilonis i els indis coneixien el teorema molt abans de Pitàgores. El teorema de Pitàgores s'utilitza àmpliament en diversos camps, com ara la geometria, la trigonometria i la física, i té nombroses aplicacions pràctiques.