Resultat copiat

Calculadora de punts finals

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular el punt final d'un segment de línia en un sistema de coordenades bidimensionals, tenint en compte les coordenades de l'altre punt final (x₁, y₁) i les coordenades del punt mitjà (xₘ, yₘ).

Punt final (x₂, y₂)
(0, 0)

Què és un punt final en un sistema de coordenades bidimensionals?

En un sistema de coordenades bidimensional, un punt final fa referència a un dels dos punts que defineixen un segment de línia. Un segment de línia és una part d'una línia que té dos extrems i s'estén entre ells.

Cada punt final d'un segment de línia està representat per un parell de coordenades (x, y), que indiquen la seva posició en el pla de coordenades. La coordenada x dóna la posició del punt final sobre l'eix horitzontal, mentre que la coordenada y dóna la seva posició sobre l'eix vertical.

Conèixer les coordenades dels extrems d'un segment de línia pot ser important en diverses aplicacions que impliquen geometria o anàlisi espacial. Per exemple, podeu utilitzar les coordenades per calcular la longitud, el pendent o la direcció del segment de línia, o per determinar la seva relació amb altres objectes del sistema de coordenades.