Resultat copiat

Calculadora de distància entre dos punts

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular la distància entre dos punts en un sistema de coordenades bidimensionals. Els dos punts s'especifiquen per les seves coordenades, que es donen com a (x1, y1) i (x2, y2).

Distància
0,00

Com calcular la distància entre dos punts?

La distància entre dos punts en un sistema de coordenades bidimensionals és la longitud de la recta que uneix els dos punts. Es calcula mitjançant el teorema de Pitàgores, que diu que en un triangle rectangle, el quadrat de la hipotenusa (el costat més llarg) és igual a la suma dels quadrats dels altres dos costats.

La distància entre els dos punts pot ser es calcula amb la fórmula següent:

distància = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

on √ representa la funció d'arrel quadrada.

Per exemple, suposem que volem trobar la distància entre els punts (3, 4) i (8, 12).

Usant la fórmula, distància = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9,43

Per tant, la distància entre els dos punts (3, 4) i (8, 12) és aproximadament 9,43.