Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Distance Between Two Points Calculator

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων σε ένα δισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων. Τα δύο σημεία καθορίζονται από τις συντεταγμένες τους, οι οποίες δίνονται ως (x1, y1) και (x2, y2).

Απόσταση
0,00

Πώς να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων;

Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων σε ένα δισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων είναι το μήκος της ευθείας που συνδέει τα δύο σημεία. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το Πυθαγόρειο θεώρημα, το οποίο δηλώνει ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας (η μεγαλύτερη πλευρά) είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών.

Η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων μπορεί να είναι υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

distance = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

όπου √ αντιπροσωπεύει τη συνάρτηση τετραγωνικής ρίζας.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε την απόσταση μεταξύ των σημείων (3, 4) και (8, 12).

Χρησιμοποιώντας τον τύπο, απόσταση = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9,43

Επομένως, η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων (3, 4) και (8, 12) είναι περίπου 9,43.