निकाल कॉपी केला

टू पॉइंट्स कॅल्क्युलेटरमधील अंतर

विनामूल्य ऑनलाइन टूल जे तुम्हाला द्विमितीय समन्वय प्रणालीमध्ये दोन बिंदूंमधील अंतर मोजण्यात मदत करते. दोन बिंदू त्यांच्या निर्देशांकांद्वारे निर्दिष्ट केले आहेत, जे (x1, y1) आणि (x2, y2) म्हणून दिले आहेत.

अंतर
0.00

दोन बिंदूंमधील अंतर कसे मोजायचे?

द्विमितीय समन्वय प्रणालीतील दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे दोन बिंदूंना जोडणाऱ्या सरळ रेषेची लांबी. हे पायथागोरियन प्रमेय वापरून मोजले जाते, जे सांगते की काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णाचा वर्ग (सर्वात लांब बाजू) इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजेइतका असतो.

दोन बिंदूंमधील अंतर असू शकते. खालील सूत्र वापरून गणना केली जाते:

distance = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

जेथे √ हे वर्गमूळ फंक्शन दर्शवते.

उदाहरणार्थ, आपण शोधू इच्छितो असे समजू. बिंदूंमधील अंतर (3, 4) आणि (8, 12).

सूत्र वापरून, अंतर = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9.43

म्हणून, अंतर दोन बिंदू (3, 4) आणि (8, 12) मधील अंदाजे 9.43 आहे.