Резултатът е копиран

Калкулатор за разстояние между две точки

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите разстоянието между две точки в двумерна координатна система. Двете точки са определени от техните координати, които са дадени като (x1, y1) и (x2, y2).

Разстояние
0,00

Как да изчислим разстоянието между две точки?

Разстоянието между две точки в двумерна координатна система е дължината на правата линия, която свързва двете точки. Изчислява се с помощта на Питагоровата теорема, която гласи, че в правоъгълен триъгълник квадратът на хипотенузата (най-дългата страна) е равен на сбора от квадратите на другите две страни.

Разстоянието между двете точки може да бъде изчислено по следната формула:

разстояние = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

където √ представлява функцията за квадратен корен.

Например, да кажем, че искаме да намерим разстоянието между точките (3, 4) и (8, 12).

Използвайки формулата, разстоянието = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9.43

Следователно разстоянието между двете точки (3, 4) и (8, 12) е приблизително 9,43.