Resultat kopiert

Distance Between Two Points Calculator

Gratis online verktøy som hjelper deg med å beregne avstanden mellom to punkter i et todimensjonalt koordinatsystem. De to punktene er spesifisert av deres koordinater, som er gitt som (x1, y1) og (x2, y2).

Avstand
0,00

Hvordan beregne avstanden mellom to punkter?

Avstanden mellom to punkter i et todimensjonalt koordinatsystem er lengden på den rette linjen som forbinder de to punktene. Det beregnes ved hjelp av Pythagoras teorem, som sier at i en rettvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen (den lengste siden) lik summen av kvadratene til de to andre sidene.

Avstanden mellom de to punktene kan være beregnes ved å bruke følgende formel:

avstand = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

der √ representerer kvadratrotfunksjonen.

La oss for eksempel si at vi ønsker å finne avstand mellom punktene (3, 4) og (8, 12).

Ved bruk av formelen, avstand = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9,43

Derfor, avstanden mellom de to punktene (3, 4) og (8, 12) er omtrent 9,43.