Resultat kopiert

Slope Between Two Points Calculator

Gratis online verktøy som hjelper deg å finne helningen til en rett linje som går gjennom to gitte punkter i et todimensjonalt koordinatsystem.

Resultat
0,00

Hva er helningen i et todimensjonalt koordinatsystem?

I et todimensjonalt koordinatsystem er helningen et mål på hvor bratt en linje er. Det er definert som forholdet mellom den vertikale endringen (stigningen) og den horisontale endringen (løpet) mellom to punkter på linjen.

Mer spesifikt gitt to punkter på en linje med koordinater (x1, y1) og ( x2, y2), kan helningen til linjen beregnes ved å bruke følgende formel:

slope = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Alternativt kan helningen også uttrykkes i form av vinkelen som linje gjør med den horisontale aksen, som er gitt av tangenten til den vinkelen.