ഫലം പകർത്തി

രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ചരിവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ദ്വിമാന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു നേർരേഖയുടെ ചരിവ് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ടൂൾ.

ഫലം
0.00

ഒരു ദ്വിമാന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ചരിവ് എന്താണ്?

ഒരു ദ്വിമാന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ, ഒരു രേഖ എത്ര കുത്തനെയുള്ളതാണെന്നതിന്റെ അളവാണ് ചരിവ്. ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ലംബ മാറ്റത്തിന്റെ (ഉയർച്ച) തിരശ്ചീന മാറ്റത്തിന്റെ (റൺ) അനുപാതമായി ഇത് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, കോർഡിനേറ്റുകൾ (x1, y1), (x2, y2) എന്നിവയുള്ള ഒരു വരിയിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നൽകിയാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് വരിയുടെ ചരിവ് കണക്കാക്കാം:

ചരിവ് = (y2 - y1) / (x2 - x1)

പകരമായി, ആ കോണിന്റെ ടാൻജെന്റ് നൽകുന്ന തിരശ്ചീന അക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് രേഖ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാം.