ഫലം പകർത്തി

എൻഡ്‌പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ദ്വിമാന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്‌മെന്റിന്റെ എൻഡ്‌പോയിന്റ് കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ടൂൾ, മറ്റ് എൻഡ്‌പോയിന്റിന്റെ (x₁, y₁) കോർഡിനേറ്റുകളും മധ്യ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റുകളും (xₘ, yₘ) നൽകി.

എൻഡ് പോയിന്റ് (x₂, y₂)
(0, 0)

ഒരു ദ്വിമാന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ അവസാന പോയിന്റ് എന്താണ്?

ഒരു 2-ഡൈമൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ, ഒരു ലൈൻ സെഗ്‌മെന്റ് നിർവചിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ ഒന്നിനെയാണ് എൻഡ് പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ട് അവസാന പോയിന്റുകളുള്ളതും അവയ്ക്കിടയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതുമായ ഒരു വരിയുടെ ഭാഗമാണ് ലൈൻ സെഗ്‌മെന്റ്.

ഒരു ലൈൻ സെഗ്‌മെന്റിന്റെ ഓരോ അവസാന പോയിന്റും ഒരു ജോടി കോർഡിനേറ്റുകൾ (x, y) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇത് കോർഡിനേറ്റ് തലത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. x-കോർഡിനേറ്റ് തിരശ്ചീന അക്ഷത്തിൽ അവസാന പോയിന്റിന്റെ സ്ഥാനം നൽകുന്നു, അതേസമയം y-കോർഡിനേറ്റ് ലംബ അക്ഷത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം നൽകുന്നു.

ഒരു ലൈൻ സെഗ്‌മെന്റിന്റെ അവസാന പോയിന്റുകളുടെ കോർഡിനേറ്റുകൾ അറിയുന്നത് ജ്യാമിതിയോ സ്പേഷ്യൽ വിശകലനമോ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ലൈൻ സെഗ്‌മെന്റിന്റെ നീളം, ചരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ദിശ എന്നിവ കണക്കാക്കുന്നതിനോ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.