પરિણામ કૉપિ કર્યું

એન્ડપોઇન્ટ કેલ્ક્યુલેટર

મફત ઓનલાઈન ટૂલ જે તમને દ્વિ-પરિમાણીય કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં લાઇન સેગમેન્ટના એન્ડપોઇન્ટની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે, અન્ય એન્ડપોઇન્ટ (x₁, y₁) અને મધ્યબિંદુ (xₘ, yₘ) ના કોઓર્ડિનેટ્સ જોતાં.

અંતિમ બિંદુ (x₂, y₂)
(0, 0)

દ્વિ-પરિમાણીય સંકલન પ્રણાલીમાં અંતિમ બિંદુ શું છે?

2-પરિમાણીય સંકલન પ્રણાલીમાં, અંતિમ બિંદુ એ બે બિંદુઓમાંથી એકનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રેખાખંડને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. લાઇન સેગમેન્ટ એ રેખાનો એક ભાગ છે જે બે અંતિમ બિંદુઓ ધરાવે છે અને તેમની વચ્ચે વિસ્તરે છે.

રેખાખંડના દરેક અંતિમ બિંદુને કોઓર્ડિનેટ્સ (x, y) ની જોડી દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, જે કોઓર્ડિનેટ પ્લેનમાં તેની સ્થિતિ દર્શાવે છે. x-કોઓર્ડિનેટ આડી અક્ષ પર અંતિમ બિંદુની સ્થિતિ આપે છે, જ્યારે y-સંકલન ઊભી અક્ષ પર તેની સ્થિતિ આપે છે.

ભૂમિતિ અથવા અવકાશી વિશ્લેષણનો સમાવેશ કરતી વિવિધ એપ્લિકેશનોમાં રેખાખંડના અંતિમ બિંદુઓના કોઓર્ડિનેટ્સને જાણવું મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે કોઓર્ડિનેટ્સનો ઉપયોગ લાઇન સેગમેન્ટની લંબાઈ, ઢોળાવ અથવા દિશાની ગણતરી કરવા માટે અથવા કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં અન્ય ઑબ્જેક્ટ્સ સાથે તેનો સંબંધ નક્કી કરવા માટે કરી શકો છો.