પરિણામ કૉપિ કર્યું

મિડપોઇન્ટ કેલ્ક્યુલેટર

મફત ઓનલાઈન ટૂલ જે તમને લાઇન સેગમેન્ટના બે અંતિમ બિંદુઓના કોઓર્ડિનેટ્સ પર આધારિત દ્વિ-પરિમાણીય સંકલન પ્રણાલીમાં લાઇન સેગમેન્ટનો મધ્યબિંદુ શોધવામાં મદદ કરે છે.

મધ્યબિંદુ (xₘ, yₘ)
(0, 0)

મધ્યબિંદુની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

દ્વિ-પરિમાણીય સંકલન પ્રણાલીમાં રેખાખંડના મધ્યબિંદુની ગણતરી કરવા માટે, તમારે રેખાખંડના બે અંતિમ બિંદુઓના કોઓર્ડિનેટ્સનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે.

અંતિમ બિંદુઓ (x1, y1) અને (x2, y2) સાથે રેખાખંડના મધ્યબિંદુને શોધવા માટેનું સૂત્ર છે:

((x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2)

આ સૂત્ર લાગુ કરવા માટે, આ પગલાં અનુસરો:

  1. રેખાખંડના બે અંતિમ બિંદુઓના કોઓર્ડિનેટ્સ ઓળખો.
  2. બે અંતિમ બિંદુઓના x-કોઓર્ડિનેટ્સ ઉમેરો અને મધ્યબિંદુના x-સંકલનને શોધવા માટે પરિણામને 2 વડે વિભાજીત કરો.
  3. બે અંતિમ બિંદુઓના y-કોઓર્ડિનેટ્સ ઉમેરો અને મધ્યબિંદુના y-સંકલનને શોધવા માટે પરિણામને 2 વડે વિભાજીત કરો.
  4. મધ્યબિંદુને ઓર્ડર કરેલ જોડી તરીકે મેળવવા માટે મધ્યબિંદુના x-સંકલન અને y-સંકલનને જોડો.

ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો કહીએ કે તમારી પાસે એન્ડપોઇન્ટ્સ (3, 5) અને (9, 11) સાથેનો લાઇન સેગમેન્ટ છે. મધ્યબિંદુ શોધવા માટે, આ પગલાંઓ અનુસરો:

  1. અંતિમ બિંદુઓના કોઓર્ડિનેટ્સ (3, 5) અને (9, 11) છે.
  2. (3 + 9) / 2 = 6
  3. તેથી મધ્યબિંદુનું x-સંકલન 6 છે.
  4. (5 + 11) / 2 = 8
  5. તેથી મધ્યબિંદુનું y-સંકલન 8 છે.
  6. તેથી, રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ (6, 8) છે.