પરિણામ કૉપિ કર્યું

સિલિન્ડર વોલ્યુમ કેલ્ક્યુલેટર

મફત ઓનલાઈન ટૂલ જે તમને સિલિન્ડરની ઊંચાઈ અને ત્રિજ્યાના આધારે વોલ્યુમની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે.

rh
વોલ્યુમ
0.00
વ્યાસ
0.00

Formula to calculate the volume of a cylinder

The formula to calculate the volume of a cylinder is:

V = πr^2h

where V is the volume, r is the radius of the circular base of the cylinder, h is the height of the cylinder, and π (pi) is a mathematical constant approximately equal to 3.14159.

To use this formula, you need to know the values of the radius and height of the cylinder. Simply substitute those values into the formula and solve for the volume, which will be in cubic units (e.g., cubic centimeters, cubic inches, cubic meters, etc.).

સિલિન્ડરનું વોલ્યુમ કેટલું છે?

સિલિન્ડરનું વોલ્યુમ એ સિલિન્ડર દ્વારા કબજે કરેલી જગ્યાના જથ્થાને દર્શાવે છે. સિલિન્ડર એ ત્રિ-પરિમાણીય ભૌમિતિક આકાર છે જે વક્ર સપાટી દ્વારા જોડાયેલા સમાન કદના બે સમાંતર ગોળાકાર પાયા ધરાવે છે. V = πr^2h સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને સિલિન્ડરના જથ્થાની ગણતરી કરી શકાય છે, જ્યાં "r" એ ગોળાકાર આધારની ત્રિજ્યા છે અને "h" એ સિલિન્ડરની ઊંચાઈ છે. "π" એ ગાણિતિક સ્થિરાંક છે જે લગભગ 3.14159 ની બરાબર છે.

સિલિન્ડરના જથ્થાની ગણતરી કરવા માટે, તમે ગોળ આધાર (πr^2) ના ક્ષેત્રફળને સિલિન્ડરની ઊંચાઈ (h) વડે ગુણાકાર કરી શકો છો. પરિણામ એ ક્યુબિક એકમોમાં સિલિન્ડરનું પ્રમાણ છે. સિલિન્ડરના જથ્થાનો સામાન્ય રીતે વાસ્તવિક જીવનમાં ઉપયોગ થાય છે જેમ કે નળાકાર પાત્રમાં રહેલા પ્રવાહીની માત્રાની ગણતરી, નળાકાર સ્તંભને ભરવા માટે જરૂરી કોંક્રિટની માત્રા અથવા નળાકાર બલૂનને ફુલાવવા માટે જરૂરી હવાના જથ્થાની ગણતરી કરવી.