પરિણામ કૉપિ કર્યું

આર્ક લેન્થ કેલ્ક્યુલેટર

ફ્રી ઓનલાઈન ટૂલ જે તમને વર્તુળના ચાપની લંબાઈની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે, તેની ત્રિજ્યા અને આર્કનો કોણ ડિગ્રી અથવા રેડિયનમાં છે.

θrs
ચાપ લંબાઈ (ઓ)
0.00
તાર લંબાઈ
0.00
સેક્ટર વિસ્તાર
0.00

ચાપની લંબાઈ શું છે?

ચાપની લંબાઈ એ વક્ર રેખા અથવા ચાપ સાથેનું અંતર છે જે વર્તુળના પરિઘનો એક ભાગ બનાવે છે. ભૂમિતિમાં, ચાપને વર્તુળના પરિઘના ભાગ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. ચાપની લંબાઈ એ બે અંતિમ બિંદુઓ વચ્ચેની ચાપ સાથેનું અંતર છે.

ચાપની લંબાઈ વર્તુળની ત્રિજ્યા અને ચાપને સબટેન્ડ કરતા કેન્દ્રીય કોણના માપ પર આધારિત છે. કેન્દ્રિય ખૂણો એ વર્તુળના કેન્દ્રમાં શિરોબિંદુ સાથે વર્તુળની બે ત્રિજ્યા દ્વારા રચાયેલ કોણ છે.

ચાપની લંબાઈની ગણતરી કરવા માટે, તમે સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકો છો:

આર્ક લંબાઈ = (કેન્દ્રીય કોણ / 360) x (2 x pi x ત્રિજ્યા)

જ્યાં કેન્દ્રિય કોણ ડિગ્રીમાં માપવામાં આવે છે, pi એ ગાણિતિક છે સ્થિરતા લગભગ 3.14 ની બરાબર છે, અને ત્રિજ્યા એ વર્તુળના કેન્દ્રથી પરિઘ પરના કોઈપણ બિંદુ સુધીનું અંતર છે.

આર્ક લંબાઈનો ઉપયોગ વિવિધ ક્ષેત્રો જેમ કે ભૂમિતિ, ત્રિકોણમિતિ, ભૌતિકશાસ્ત્ર અને ઈજનેરીમાં વળાંક અથવા ચાપ સાથેનું અંતર નક્કી કરવા માટે થાય છે.