પરિણામ કૉપિ કર્યું

બે પોઈન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેટર વચ્ચેનું અંતર

મફત ઓનલાઈન ટૂલ જે તમને દ્વિ-પરિમાણીય સંકલન પ્રણાલીમાં બે બિંદુઓ વચ્ચેના અંતરની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે. બે બિંદુઓ તેમના કોઓર્ડિનેટ્સ દ્વારા નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે છે, જે (x1, y1) અને (x2, y2) તરીકે આપવામાં આવે છે.

અંતર
0.00

બે બિંદુઓ વચ્ચેના અંતરની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

દ્વિ-પરિમાણીય સંકલન પ્રણાલીમાં બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર એ સીધી રેખાની લંબાઈ છે જે બે બિંદુઓને જોડે છે. તેની ગણતરી પાયથાગોરિયન પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે, જે જણાવે છે કે કાટકોણ ત્રિકોણમાં, કર્ણનો વર્ગ (સૌથી લાંબી બાજુ) અન્ય બે બાજુઓના વર્ગોના સરવાળા સમાન છે.

બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર હોઈ શકે છે. નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે:

distance = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

જ્યાં √ વર્ગમૂળ કાર્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો કહીએ કે આપણે શોધવા માંગીએ છીએ બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર (3, 4) અને (8, 12).

સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને, અંતર = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9.43

તેથી, અંતર બે બિંદુઓ (3, 4) અને (8, 12) વચ્ચે આશરે 9.43 છે.