પરિણામ કૉપિ કર્યું

સ્લોપ બિટવીન ટુ પોઈન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેટર

મફત ઓનલાઈન ટૂલ જે તમને દ્વિ-પરિમાણીય સંકલન પ્રણાલીમાં આપેલા બે બિંદુઓમાંથી પસાર થતી સીધી રેખાનો ઢોળાવ શોધવામાં મદદ કરે છે.

પરિણામ
0.00

દ્વિ-પરિમાણીય સંકલન પ્રણાલીમાં ઢોળાવ શું છે?

દ્વિ-પરિમાણીય સંકલન પ્રણાલીમાં, ઢોળાવ એ રેખા કેટલી બેહદ છે તેનું માપ છે. તે રેખા પરના કોઈપણ બે બિંદુઓ વચ્ચેના આડા પરિવર્તન (રન) અને ઊભી પરિવર્તન (ઉદય) ના ગુણોત્તર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

વધુ વિશેષ રીતે, કોઓર્ડિનેટ્સ (x1, y1) અને ( x2, y2), રેખાના ઢોળાવની ગણતરી નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે:

slope = (y2 - y1) / (x2 - x1)

વૈકલ્પિક રીતે, ઢોળાવને કોણના સંદર્ભમાં પણ વ્યક્ત કરી શકાય છે કે રેખા આડી અક્ષ સાથે બનાવે છે, જે તે ખૂણાના સ્પર્શક દ્વારા આપવામાં આવે છે.