ഫലം പകർത്തി

ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റർ

യഥാർത്ഥ മൂല്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ മൂല്യത്തിന്റെ ശതമാനവും വ്യത്യാസവും ശതമാനം മാറ്റവും കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ടൂൾ.

യഥാർത്ഥ മൂല്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ മൂല്യത്തിന്റെ ശതമാനം
0.00 %
ശതമാനം മാറ്റം
0.00 %
വ്യത്യാസം
0.00

യഥാർത്ഥ മൂല്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ മൂല്യത്തിന്റെ ശതമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

യഥാർത്ഥ മൂല്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മൂല്യത്തിന്റെ ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം:

((പുതിയ മൂല്യം - യഥാർത്ഥ മൂല്യം) / യഥാർത്ഥ മൂല്യം) x 100%

ഈ ഫോർമുല യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിനും പുതിയ മൂല്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള വർദ്ധനവോ കുറവോ കണക്കാക്കുന്നു. ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അത് ശതമാനം വർദ്ധനവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അത് ശതമാനം കുറവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, യഥാർത്ഥ മൂല്യം 100 ആണെന്നും പുതിയ മൂല്യം 150 ആണെന്നും പറയാം. യഥാർത്ഥ മൂല്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശതമാനം വർദ്ധനവ് കണ്ടെത്താൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക:

((150 - 100) / 100) x 100% = 50%

ഇതിനർത്ഥം പുതിയ മൂല്യം യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തേക്കാൾ 50% കൂടുതലാണ്. നേരെമറിച്ച്, പുതിയ മൂല്യം 75 ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും:

((75 - 100) / 100) x 100% = -25%

ഇതിനർത്ഥം പുതിയ മൂല്യം യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തേക്കാൾ 25% കുറവാണ്.