Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής κλάσματος σε ποσοστό

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να μετατρέψετε ένα κλάσμα σε ποσοστό.


Ποσοστό
0,00 %

Πώς να μετατρέψετε το κλάσμα σε ποσοστό;

Για να μετατρέψετε ένα κλάσμα σε ποσοστό, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Διαιρέστε τον αριθμητή (πάνω αριθμός) του κλάσματος με τον παρονομαστή (κάτω αριθμός).
  2. Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα από το βήμα 1 επί 100 για να πάρετε το ποσοστό.
  3. Γράψτε το ποσοστό με το σύμβολο τοις εκατό (%).

Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

Μετατρέψτε το κλάσμα 3/4 σε ποσοστό.

3 ÷ 4 = 0.75
0.75 x 100 = 75
= 75%

Επομένως τα 3/4 είναι ίσα με 75% όταν μετατρέπονται σε ποσοστό.