Resultat copiat

Calculadora d'exponents

Eina en línia gratuïta que us ajuda a realitzar càlculs amb exponents, que són una manera abreujada d'escriure la multiplicació repetida d'un nombre per si mateix.

Resultat
0,00

Com calcular un exponent?

Per calcular un exponent, cal utilitzar el nombre base i l'exponent o la potència. La fórmula bàsica per a un exponent és:

a^n

on "a" és el nombre base i "n" és l'exponent o la potència.

Per calcular el valor d'un exponent, podeu utilitzar la multiplicació repetida del número base "a". per si mateix "n" vegades. Per exemple:

2^3 = 2 x 2 x 2 = 8

En aquest cas, 2 és el número base i 3 és l'exponent o la potència.

Com a alternativa, podeu utilitzar la funció d'alimentació en una calculadora o un ordinador. La funció de potència sovint es denota amb el símbol "^". Per exemple, per calcular 2^3 en una calculadora o un ordinador, introduïu:

2^3

i el resultat seria 8.

Els exponents també poden ser negatius o fraccionaris. Per calcular un exponent negatiu, podeu utilitzar el recíproc de la base elevada a l'exponent positiu. Per exemple:

2^-3 = 1 / 2^3 = 0.125

Per calcular un exponent fraccionari, podeu utilitzar la funció arrel. Per exemple:

4^(1/2) = √4 = 2

En aquest cas, 4 és el nombre base i 1/2 és l'exponent o potència fraccionària, que és equivalent a l'arrel quadrada de 4.