Resultat copiat

Calculadora de mòduls

Eina en línia gratuïta que us ajuda a trobar la resta d'una operació de divisió.

amodn=r
Rest (r)
0

Què és l'operació mòdul?

L'operació mòdul, també coneguda com a mòdul o mod, és una operació matemàtica que retorna la resta de la divisió enter entre dos nombres.

Per exemple, si fem un 7 % 3, el resultat serà 1 perquè 7 dividit per 3 és igual a 2 amb un residu d'1. Per tant, l'operació mòdul retorna la resta (en aquest cas, 1) quan el primer nombre ( 7) es divideix pel segon nombre (3).

Sovint s'utilitza per determinar si un nombre és parell o senar, per generar nombres pseudoaleatoris i per calcular el dia de la setmana per a una data determinada.

Aplicacions de l'operació mòdul

L'operació mòdul té moltes aplicacions pràctiques en informàtica, matemàtiques i enginyeria. Aquestes són algunes de les aplicacions habituals de l'operació mòdul:

  1. Comprovació de la divisibilitat: l'operació mòdul s'utilitza sovint per comprovar si un nombre és divisible per un altre. Si el resultat de l'operació mòdul és zero, aleshores el primer nombre és divisible pel segon nombre.
  2. Generació de nombres pseudoaleatoris: utilitzant un valor llavor i aplicant-hi repetidament l'operació mòdul, podem generar una seqüència de nombres pseudoaleatoris.
  3. Càlcul de codis hash: els codis hash s'utilitzen per comparar ràpidament dos conjunts de dades. L'operació mòdul s'utilitza sovint en algorismes de codi hash per generar un codi únic per a una determinada peça de dades.
  4. Càlcul de sumes de control: les sumes de control s'utilitzen per detectar errors en la transmissió de dades. L'operació mòdul es pot utilitzar per generar una suma de comprovació que s'afegeix a les dades transmeses.
  5. Treballar amb dades circulars: l'operació mòdul es pot utilitzar per fer aritmètica sobre dades circulars, com ara angles o valors de temps. Per exemple, podem utilitzar l'operació mòdul per calcular l'hora del dia quan es dóna el nombre d'hores transcorregudes des de la mitjanit.
  6. Implementació d'estructures de dades cícliques: l'operació mòdul s'utilitza sovint en estructures de dades cícliques, com ara buffers circulars o cues circulars. L'operació mòdul s'utilitza per embolicar l'índex del següent element al principi de l'estructura de dades quan arriba al final.

L'operador mòdul

L'operador mòdul és un operador matemàtic indicat pel signe de percentatge (%) en la majoria dels llenguatges de programació. Retorna la resta de la divisió entera entre dos nombres. Per exemple, el 7% 3 és igual a 1 perquè 7 dividit per 3 és igual a 2 amb una resta d'1.

L'operador mòdul es pot utilitzar per a molts propòsits, com ara determinar si un nombre és parell o senar, generant nombres pseudoaleatoris , implementant estructures de dades cícliques i realitzant aritmètica modular. S'utilitza àmpliament en programació d'ordinadors, criptografia i teoria de nombres.

Una característica important de l'operador mòdul és que es pot utilitzar per envoltar valors dins d'un interval determinat. Per exemple, si volem assegurar-nos que un valor es mantingui dins del rang de 0 a 9, podem aplicar l'operador mòdul amb 10 com a segon operand. Qualsevol valor superior o igual a 10 s'ajustarà a un valor entre 0 i 9.