Резултатът е копиран

Калкулатор за отстъпки

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите намалената цена на продукт или услуга след прилагане на отстъпка.

%
Цена след отстъпката
0,00
Сума на отстъпката
0,00

как да изчислим цената след отстъпка?

За да изчислите цената след намаление на даден артикул, трябва да изпълните следните стъпки:

  1. Определете първоначалната цена на артикула.
  2. Определете процента на дисконтиране като процент.
  3. Умножете първоначалната цена по дисконтовия процент като десетична запетая (разделете дисконтовия процент на 100). Това ще ви даде сумата на отстъпката.
  4. Извадете сумата на отстъпката от първоначалната цена. Това ще ви даде цената след отстъпката.

Ето един пример:

Да кажем, че първоначалната цена на даден артикул е 100 и той е намален с 20%.

  1. Първоначална цена = 100
  2. Процент на отстъпка = 20%
  3. Сума на отстъпката = 0,20 x 100 = 20
  4. Цена след отстъпка = 100 - 20 = 80
  5. Така че цената след намаление на артикула е 80.