Резултатът е копиран

Калкулатор за марж на печалба

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите маржа на печалбата на продукт или услуга, който е процентът от приходите, който представлява печалба след приспадане на всички разходи и разноски.

Процент на маржа на печалбата
0,00 %
Сума на печалбата
0,00

Какво представлява маржът на печалбата?

Маржът на печалбата е финансов коефициент, който измерва рентабилността на бизнес или продукт, като изразява сумата на печалбата като процент от приходите. С други думи, това е процентът от приходите, който представлява печалбата след приспадане на всички разходи и разходи.

Има няколко вида марж на печалбата, включително марж на брутна печалба, марж на оперативна печалба и марж на нетна печалба. Всеки тип марж на печалба се фокусира върху различно ниво на разходите и разходите.

Брутният марж на печалбата е съотношението на брутната печалба (приход минус себестойността на продадените стоки) към приходите. Това измерва рентабилността на продуктите или услугите на даден бизнес, преди да вземе предвид оперативните разходи и другите разходи.

Маржът на оперативната печалба е съотношението на оперативната печалба (приходи минус оперативни разходи) към приходите. Това измерва рентабилността на операциите на бизнеса, като се вземат предвид всички оперативни разходи, като заплати, наеми и комунални услуги.

Маржът на нетната печалба е съотношението на нетната печалба (приходи минус всички разходи, включително данъци и лихви) към приходите. Това измерва общата рентабилност на бизнеса след приспадане на всички разходи и разноски.

Маржът на печалбата е важен показател за бизнеса, тъй като показва колко ефективно те генерират печалби от своите продажби. Висок марж на печалба показва, че бизнесът генерира повече печалба за всеки долар приходи, докато нисък марж на печалба показва, че бизнесът се бори да генерира печалби.