Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής περιθωρίου κέρδους

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε το περιθώριο κέρδους ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, το οποίο είναι το ποσοστό των εσόδων που αντιπροσωπεύει το κέρδος μετά την αφαίρεση όλων των δαπανών και εξόδων.

Ποσοστό περιθωρίου κέρδους
0,00 %
Ποσό κέρδους
0,00

Τι είναι το περιθώριο κέρδους;

Το περιθώριο κέρδους είναι ένας οικονομικός λόγος που μετρά την κερδοφορία μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος εκφράζοντας το ποσό του κέρδους ως ποσοστό των εσόδων. Με άλλα λόγια, είναι το ποσοστό των εσόδων που αντιπροσωπεύει το κέρδος μετά την αφαίρεση όλων των δαπανών και εξόδων.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι περιθωρίου κέρδους, όπως το μικτό περιθώριο κέρδους, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους και το περιθώριο καθαρού κέρδους. Κάθε τύπος περιθωρίου κέρδους εστιάζει σε διαφορετικό επίπεδο κόστους και εξόδων.

Το μικτό περιθώριο κέρδους είναι ο λόγος του μικτού κέρδους (έσοδα μείον το κόστος πωληθέντων αγαθών) προς τα έσοδα. Αυτό μετρά την κερδοφορία των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης προτού ληφθούν υπόψη λειτουργικά έξοδα και άλλα κόστη.

Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους είναι ο λόγος του λειτουργικού κέρδους (έσοδα μείον τα λειτουργικά έξοδα) προς τα έσοδα. Αυτό μετρά την κερδοφορία των λειτουργιών μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα λειτουργικά έξοδα, όπως μισθούς, ενοίκια και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Καθαρό περιθώριο κέρδους είναι ο λόγος του καθαρού κέρδους (έσοδα μείον όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τόκων) προς τα έσοδα. Αυτό μετρά τη συνολική κερδοφορία μιας επιχείρησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα και τα έξοδα.

Το περιθώριο κέρδους είναι μια σημαντική μέτρηση για τις επιχειρήσεις, επειδή δείχνει πόσο αποτελεσματικά παράγουν κέρδη από τις πωλήσεις τους. Ένα υψηλό περιθώριο κέρδους δείχνει ότι μια επιχείρηση παράγει περισσότερα κέρδη για κάθε δολάριο εσόδων, ενώ ένα χαμηλό περιθώριο κέρδους δείχνει ότι μια επιχείρηση αγωνίζεται να δημιουργήσει κέρδη.