Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής τιμών πώλησης

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε την τιμή πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με βάση τους παράγοντες κόστους, τα περιθώρια κέρδους και άλλες εκτιμήσεις τιμολόγησης.

%
Τιμή πώλησης
0,00
Ποσό κέρδους
0,00

Περιθώριο κέρδους έναντι σήμανσης

Το περιθώριο κέρδους και η σήμανση είναι και οι δύο σημαντικές έννοιες στην τιμολόγηση, αλλά υπολογίζονται διαφορετικά και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Σήμανση είναι το ποσό που προστίθεται στο κόστος ενός προϊόντος για να φτάσει στην τιμή πώλησης. Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό του κόστους. Για παράδειγμα, εάν το κόστος ενός προϊόντος είναι 50 $ και η σήμανση είναι 50%, η τιμή πώλησης θα είναι 75 $ (50 $ κόστος + 25 $ σήμα).

Περιθώριο κέρδους, από την άλλη πλευρά, είναι το ποσοστό των εσόδων που αντιπροσωπεύει το κέρδος αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα και τα έξοδα. Υπολογίζεται ως το κέρδος διαιρούμενο με τα έσοδα, εκφρασμένα ως ποσοστό. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση έχει έσοδα 100.000 $ και κέρδος 20.000 $, το περιθώριο κέρδους θα είναι 20% (20.000 $ κέρδος / $100.000 έσοδα).

Ενώ η σήμανση επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της τιμής πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, το περιθώριο κέρδους επικεντρώνεται στη μέτρηση της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Το περιθώριο κέρδους λαμβάνει υπόψη όλα τα κόστη και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, και δείχνει πόσο κέρδος δημιουργείται από κάθε δολάριο εσόδων.

Γενικά, το περιθώριο κέρδους είναι μια πιο χρήσιμη μέτρηση για τις επιχειρήσεις, επειδή παρέχει μια πληρέστερη εικόνα της κερδοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόστη και τα έξοδα. Η σήμανση, από την άλλη πλευρά, είναι ένας απλούστερος υπολογισμός που μπορεί να είναι χρήσιμος για τον καθορισμό τιμών γρήγορα και εύκολα. Ωστόσο, μπορεί να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την πραγματική κερδοφορία μιας επιχείρησης.