Резултатът е копиран

Калкулатор на продажни цени

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите продажната цена на продукт или услуга въз основа на фактори на разходите, маржове на печалба и други ценови съображения.

%
Продажна цена
0,00
Сума на печалба
0,00

Марж на печалба срещу надценка

Маржът на печалбата и надценката са важни понятия при ценообразуването, но се изчисляват по различен начин и служат за различни цели.

Наценката е сумата, добавена към себестойността на продукта, за да се достигне до продажната цена. Обикновено се изразява като процент от себестойността. Например, ако цената на даден продукт е $50 и надценката е 50%, продажната цена ще бъде $75 ($50 разходи + $25 надценка).

Маржът на печалбата, от друга страна, е процентът от приходите, който представлява печалба след приспадане на всички разходи и разноски. Изчислява се като печалбата се раздели на приходите, изразени като процент. Например, ако даден бизнес има приходи от $100 000 и печалба от $20 000, маржът на печалбата ще бъде 20% ($20 000 печалба / $100 000 приходи).

Докато надценката е фокусирана върху определянето на продажната цена на продукт или услуга, маржът на печалба се фокусира върху измерването на рентабилността на бизнеса. Маржът на печалбата взема предвид всички разходи и разходи, включително тези, свързани с производството, маркетинга и продажбите, и показва колко печалба се генерира от всеки долар приходи.

Като цяло маржът на печалбата е по-полезен показател за бизнеса, тъй като предоставя по-пълна картина на рентабилността, като се вземат предвид всички разходи и разходи. Надценката, от друга страна, е по-просто изчисление, което може да бъде полезно за бързо и лесно определяне на цени. Възможно е обаче да не отразява точно истинската рентабилност на бизнеса.