પરિણામ કૉપિ કર્યું

પ્રોફિટ માર્જિન કેલ્ક્યુલેટર

મફત ઓનલાઈન ટૂલ જે તમને ઉત્પાદન અથવા સેવાના નફાના માર્જિનની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે, જે આવકની ટકાવારી છે જે તમામ ખર્ચ અને ખર્ચો બાદ કર્યા પછી નફાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

નફો માર્જિન ટકાવારી
0.00 %
નફાની રકમ
0.00

પ્રોફિટ માર્જિન શું છે?

પ્રોફિટ માર્જિન એ નાણાકીય ગુણોત્તર છે જે આવકની ટકાવારી તરીકે નફાની રકમ દર્શાવીને વ્યવસાય અથવા ઉત્પાદનની નફાકારકતાને માપે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે આવકની ટકાવારી છે જે તમામ ખર્ચ અને ખર્ચ બાદ કર્યા પછી નફાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ગ્રોસ પ્રોફિટ માર્જિન, ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન અને નેટ પ્રોફિટ માર્જિન સહિત અનેક પ્રકારના નફાના માર્જિન છે. દરેક પ્રકારનો નફો માર્જિન ખર્ચ અને ખર્ચના અલગ-અલગ સ્તર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

ગ્રોસ પ્રોફિટ માર્જિન એ કુલ નફા (વેચાણના માલની આવક ઓછા ખર્ચ) અને આવકનો ગુણોત્તર છે. આ ઓપરેટિંગ ખર્ચ અને અન્ય ખર્ચને ધ્યાનમાં લેતા પહેલા વ્યવસાયના ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓની નફાકારકતાને માપે છે.

ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન એ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ (ઓપરેટિંગ ખર્ચમાં ઘટાડો) અને આવકનો ગુણોત્તર છે. આ વ્યવસાયની કામગીરીની નફાકારકતાને માપે છે, પગાર, ભાડું અને ઉપયોગિતાઓ જેવા તમામ ઓપરેટિંગ ખર્ચને ધ્યાનમાં લે છે.

નેટ પ્રોફિટ માર્જિન એ ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર છે (કર અને વ્યાજ સહિત તમામ ખર્ચ, આવક બાદ કરો) આવકમાં. આ તમામ ખર્ચ અને ખર્ચો બાદ કર્યા પછી વ્યવસાયની એકંદર નફાકારકતાને માપે છે.

નફો માર્જિન એ વ્યવસાયો માટે એક મહત્વપૂર્ણ માપદંડ છે કારણ કે તે દર્શાવે છે કે તેઓ તેમના વેચાણમાંથી કેટલી કાર્યક્ષમતાથી નફો કમાઈ રહ્યા છે. ઊંચો નફો માર્જિન સૂચવે છે કે વ્યાપાર આવકના પ્રત્યેક ડોલર માટે વધુ નફો પેદા કરી રહ્યો છે, જ્યારે નફાનો ઓછો માર્જિન સૂચવે છે કે વ્યવસાય નફો મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.