Resultat copiat

Calculadora de marges de beneficis

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular el marge de beneficis d'un producte o servei, que és el percentatge d'ingressos que representa beneficis després de deduir tots els costos i despeses.

Percentatge de marge de benefici
0,00 %
Quant de benefici
0,00

Què és el marge de benefici?

El marge de benefici és una ràtio financera que mesura la rendibilitat d'una empresa o producte expressant la quantitat de beneficis com a percentatge dels ingressos. En altres paraules, és el percentatge d'ingressos que representa beneficis després de deduir tots els costos i despeses.

Hi ha diversos tipus de marge de benefici, com ara el marge de benefici brut, el marge de benefici operatiu i el marge de benefici net. Cada tipus de marge de benefici se centra en un nivell diferent de costos i despeses.

El marge de benefici brut és la relació entre el benefici brut (ingressos menys el cost dels béns venuts) i els ingressos. Això mesura la rendibilitat dels productes o serveis d'una empresa abans de tenir en compte les despeses d'explotació i altres costos.

El marge de benefici d'explotació és la relació entre els beneficis d'explotació (ingressos menys despeses d'explotació) i els ingressos. Això mesura la rendibilitat de les operacions d'una empresa, tenint en compte totes les despeses d'explotació, com ara salaris, lloguers i serveis públics.

El marge de benefici net és la relació entre el benefici net (ingressos menys totes les despeses, inclosos els impostos i els interessos) i els ingressos. Això mesura la rendibilitat global d'una empresa després de deduir tots els costos i despeses.

El marge de benefici és una mètrica important per a les empreses perquè mostra l'eficiència amb què estan generant beneficis a partir de les seves vendes. Un marge de benefici alt indica que una empresa està generant més beneficis per cada dòlar d'ingressos, mentre que un marge de benefici baix indica que una empresa està lluitant per generar beneficis.