Resultat copiat

Calculadora de percentatge de marge

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular el percentatge de marge sobre el preu de cost d'un producte o servei.

Percentatge de marge
0,00 %
Import del benefici
0,00

Marge i marge de benefici: són el mateix?

El marge i el marge de benefici són conceptes importants en els negocis i les finances, però representen diferents maneres de calcular la rendibilitat.

El marge es refereix a l'import afegit al cost d'un producte o servei per arribar al seu preu de venda. Per exemple, si un minorista compra un producte per 50 $ i el revaloritza un 25%, el preu de venda seria de 62,50 $ (50 $ + 25% de 50 $).

El marge de benefici, en canvi, és un percentatge que representa la proporció dels ingressos que és benefici. Es calcula dividint el benefici pels ingressos i multiplicant-lo per 100. Per exemple, si una empresa té uns ingressos de 100.000 dòlars i un benefici de 20.000 dòlars, el marge de benefici seria del 20% (20.000 dòlars dividit per 100.000 dòlars, multiplicat per 100).

En altres paraules, el marge de benefici és la quantitat que s'afegeix al cost d'un producte per arribar al seu preu de venda, mentre que el marge de benefici és el percentatge d'ingressos que és benefici. Tot i que aquests conceptes estan relacionats, representen diferents aspectes del rendiment financer d'una empresa i s'utilitzen per a diferents finalitats.

Marcatge típic per indústria

El marcatge típic per indústria pot variar molt, depenent de factors com ara la naturalesa del producte o servei que es ven, el nivell de competència i la demanda del mercat. A continuació, es mostren algunes directrius generals per a les marques típiques en algunes indústries:

  • Venda al detall: les marques al detall poden variar molt segons el producte, però les marques habituals són al voltant del 50% al 100%. Per exemple, un comerciant de roba podria marcar els seus productes en un 50%, mentre que un detallista de joieria podria marcar els seus productes en un 100% o més.
  • Fabricació: les empreses manufactureres solen tenir beneficis més baixos que els minoristes perquè tenen costos de producció més elevats. El marge en la fabricació pot oscil·lar entre el 5% i el 50% depenent de la indústria i del tipus de producte que es fabrica.
  • Servei d'alimentació: a la indústria de serveis d'alimentació, els beneficis solen ser més elevats que a la fabricació, però més baixos que a la venda al detall. Els beneficis típics per a restaurants i cafeteries van del 100% al 300% als elements del menú.
  • Serveis de consultoria: els serveis de consultoria solen tenir beneficis elevats perquè es basen en l'experiència i el coneixement dels consultors. Els beneficis típics en consultoria poden oscil·lar entre el 50% i el 400%, depenent del tipus de consultoria i del nivell d'expertesa requerit.

És important tenir en compte que el marcatge no és l'únic factor a tenir en compte a l'hora d'avaluar la rendibilitat d'un negoci. També s'han de tenir en compte altres factors com el cost de les mercaderies venudes, les despeses d'explotació i la competència.

Què és el marcatge?

El marcatge és la diferència entre el preu de cost d'un producte o servei i el preu de venda. És un percentatge del preu de cost que s'afegeix al producte o servei per determinar el preu de venda.

Per exemple, si la producció d'un producte costa 50 dòlars i voleu vendre'l per un marge del 20%, n'afegiu 20. % del preu de cost (10 dòlars) al preu de cost per determinar el preu de venda. El preu de venda seria:

$50 (preu de cost) + $10 (20% de marge) = $60 (preu de venda)

En aquest cas, el marge és del 20% i el preu de venda és de $60. El marcatge s'utilitza habitualment en la venda al detall, la fabricació i altres indústries per determinar el preu de venda de productes i serveis.