Resultatet har kopierats

Body Mass Index (BMI) Calculator

Gratis onlineverktyg som hjälper dig att beräkna body mass index (BMI), som är ett mått på kroppsfett baserat på en persons längd och vikt.

Kroppsmassaindex (BMI)
-
Resultat

Vad är BMI?

BMI står för Body Mass Index, och det är ett mått på kroppsfett baserat på en persons vikt och längd. Den beräknas genom att dividera en persons vikt i kilogram med kvadraten på deras längd i meter (BMI = kg/m²).

BMI används ofta som ett screeningverktyg för att bedöma om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller fetma. BMI-intervallen för vuxna är följande:

  1. Undervikt: BMI mindre än 18,5
  2. Normalvikt: BMI mellan 18,5 och 24,9
  3. Övervikt: BMI mellan 25 och 29,9
  4. Övervikt: BMI 30 eller högre

Det är dock viktigt att notera att BMI inte är ett perfekt mått på hälsa, och det har vissa begränsningar. Till exempel tar den inte hänsyn till faktorer som muskelmassa och kroppssammansättning, vilket kan påverka en persons totala hälsorisk. Dessutom kanske BMI inte är lämpligt för vissa populationer, såsom idrottare eller gravida kvinnor.

BMI för vuxna och BMI för barn: Skillnaderna

Beräkningen av BMI är densamma för både vuxna och barn, vilket innebär att vikten divideras med kvadraten på höjden i meter. Tolkningen av BMI-värdet skiljer sig dock för vuxna och barn eftersom mängden kroppsfett förändras när barn växer och mognar.

För barn baseras tolkningen av BMI på ålder och kön, samt BMI-värdet. Ett barns BMI jämförs med det för andra barn av samma ålder och kön för att bestämma deras BMI-percentil. BMI-percentilen anger den relativa positionen för barnets BMI-värde bland andra barn i samma ålder och kön.

Till exempel betyder en BMI-percentil på 50 att barnet har ett BMI-värde som är större än eller lika med 50 % av andra barn i samma ålder och kön. En BMI-percentil på mindre än 5 anses vara underviktig, medan en BMI-percentil på 85 till 94 anses vara överviktig, och en BMI-percentil på 95 eller högre anses vara fet.

Ansvarsfriskrivning

BMI-kalkylatorn är ett screeningverktyg som ger en uppskattning av kroppsfett baserat på en persons längd och vikt. Det är inte lämpligt för barn, idrottare, gravida kvinnor eller personer med vissa medicinska tillstånd.

BMI är inte ett perfekt mått på hälsan och tar inte hänsyn till faktorer som muskelmassa och kroppssammansättning. Därför bör resultaten tolkas i samband med andra hälsomått, såsom blodtryck, kolesterolnivåer och fysiska aktivitetsnivåer.

Den här kalkylatorn är inte en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådgör alltid med en vårdgivare innan du gör några ändringar i din kost eller träningsrutin.