ഫലം പകർത്തി

ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്‌സ് (ബിഎംഐ) കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉയരവും ഭാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവുകോലായ ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്‌സ് (ബിഎംഐ) കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ടൂൾ.

ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് (BMI)
-
ഫലം

എന്താണ് BMI?

BMI എന്നത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്‌സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാരവും ഉയരവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാരം കിലോഗ്രാമിൽ അവരുടെ ഉയരത്തിന്റെ ചതുരം കൊണ്ട് മീറ്ററിൽ ഹരിച്ചാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് (BMI = kg/m²).

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാരക്കുറവുണ്ടോ, സാധാരണ ഭാരം, അമിതഭാരം, അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടി എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിംഗ് ഉപകരണമായി BMI വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുതിർന്നവർക്കുള്ള BMI ശ്രേണികൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

  1. Underweight: BMI less than 18.5
  2. Normal weight: BMI between 18.5 and 24.9
  3. Overweight: BMI between 25 and 29.9
  4. Obese: BMI 30 or higher

However, it's important to note that BMI is not a perfect measure of health, and it has some limitations. For example, it does not take into account factors such as muscle mass and body composition, which can affect a person's overall health risk. Additionally, the BMI may not be appropriate for certain populations, such as athletes or pregnant women.

BMI for adults and BMI for children: The differences

The calculation of BMI is the same for both adults and children, which involves dividing weight by the square of height in meters. However, the interpretation of the BMI value differs for adults and children because the amount of body fat changes as children grow and mature.

For children, the interpretation of BMI is based on age and sex, as well as the BMI value. A child's BMI is compared to that of other children of the same age and sex to determine their BMI percentile. The BMI percentile indicates the relative position of the child's BMI value among other children of the same age and sex.

For example, a BMI percentile of 50 means that the child has a BMI value that is greater than or equal to 50% of other children of the same age and sex. A BMI percentile of less than 5 is considered underweight, while a BMI percentile of 85 to 94 is considered overweight, and a BMI percentile of 95 or greater is considered obese.

Disclaimer

The BMI calculator is a screening tool that provides an estimate of body fat based on a person's height and weight. It is not suitable for children, athletes, pregnant women, or people with certain medical conditions.

The BMI is not a perfect measure of health and does not take into account factors such as muscle mass and body composition. Therefore, the results should be interpreted in conjunction with other measures of health, such as blood pressure, cholesterol levels, and physical activity levels.

This calculator is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult with a healthcare provider before making any changes to your diet or exercise routine.