ਨਤੀਜਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ।

ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI)
-
ਨਤੀਜਾ

BMI ਕੀ ਹੈ?

BMI ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ (BMI = kg/m²) ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

BMI ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਭਾਰ, ਆਮ ਭਾਰ, ਵੱਧ ਭਾਰ, ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ BMI ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

  1. ਘੱਟ ਭਾਰ: BMI 18.5 ਤੋਂ ਘੱਟ
  2. ਆਮ ਭਾਰ: BMI 18.5 ਅਤੇ 24.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
  3. ਵੱਧ ਭਾਰ: BMI 25 ਅਤੇ 29.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
  4. ਮੋਟਾਪਾ: BMI 30 ਜਾਂ ਵੱਧ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ BMI ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਪ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BMI ਕੁਝ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਥਲੀਟਾਂ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ BMI ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ BMI: ਅੰਤਰ

BMI ਦੀ ਗਣਨਾ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, BMI ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, BMI ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ BMI ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ BMI ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BMI ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BMI ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਉਸੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ BMI ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 50 ਦੇ ਇੱਕ BMI ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ BMI ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ BMI ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 85 ਤੋਂ 94 ਦੇ BMI ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 95 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ BMI ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

BMI ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਐਥਲੀਟਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

BMI ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ।

ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਨਿਦਾਨ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।